programy profilaktyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Szumska   
piątek, 14 czerwca 2013 20:58

W naszym przedszkolu realizowane są różne programy profilaktyczne. Mają one na celu ukształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych. Dzieci poprzez wdrażane treści przyswajają wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu zdrowia.

Poniżej prezentuję dwa z nich:
program przedszkolnej edukacji antytytoniowej: „ Czyste powietrze wokół nas”
oraz program edukacji zdrowotnej: „ Zdrowy przedszkolak”.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program edukacji antytytoniowej wynika z Narodowego Programu Zdrowia i pilotowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Realizowany jest w Polsce od 1997r w ponad 900 przedszkolach. Celem tego programu jest zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia mają charakter warsztatowy z zastosowanie metod aktywizujących, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności. Podstawowym założeniem i warunkiem bezwzględnym w realizacji programu jest współpraca z rodzicami lub opiekunami. Dziecko w wieku przedszkolnym jest całkowicie zależne od dorosłych. To oni w głównej mierze wyznaczają kierunek jego edukacji i wychowania. Wpływają na jego wybory i funkcjonowanie w szeroko rozumianej rzeczywistości, uczą określonych nawyków i zachowań. Wychodząc z powyższego założenia, w procesie nauczania i wychowania sukces jest wynikiem ścisłej współpracy rodziców z wychowawcami.

Twórcy programu kierują do rodziców list, którego celem jest prezentacja istoty programu jak również zwiększenie świadomości na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej - POBIERZ

 

 

 

 

ZDROWY PRZEDSZKOLAK

 

W ramach tego programu promujemy zdrowy styl życia poprzez zapewnienie warunków do nabycia wiedzy o zdrowiu, ukształtowania i utrwalenia zachowań prozdrowotnych oraz poszanowania zdrowia własnego i innych. Realizując program podejmujemy działania z zakresu profilaktyki p/próchniczej, profilaktyki p/grypowej, higieny ciała, higieny układu nerwowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowy rozwój narządów słuchu i wzroku oraz zdrowego żywienia. Zajęcia prowadzone we wszystkich grupach, cyklicznie, tak aby dzieci miały możliwość systematycznego utrwalania nabytej wiedzy i umiejętności. W obszar profilaktyki p/próchniczej wpisuje się również codzienne mycie zębów na terenie naszej placówki przedszkolnej. Nasze działania sprzyjają również w zrozumieniu i oswojeniu się dzieci ze specyfiką profesji pracowników ochrony zdrowia. W naszym podejściu do edukacji zdrowotnej staramy się przenosić akcenty ze zdrowia negatywnie rozumianego jako chorobę i zagrożenie, na zdrowie pozytywnie ujmowane jako potencjał zdrowotny, jakość życia, samorealizacja oraz zdolność do aktywnego i twórczego działania.

Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku (podstawy) dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. W opinii europejskich ekspertów daje ona uczniom możliwość nabycia  kompetencji (umiejętności, wiedzy i postaw), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, ponieważ:

  • pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia,
  • pomaga zrozumieć siebie i innych,
  • pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych.
  • Edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi.

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów.

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 lipca 2013 14:30